Vakuumpumpe-løsning til Marius Pedersen A/S, Division Special Affald


Vakuumpumpe sikrer hurtigere proces ved affaldshåndtering
Med vakuumteknologi og en vakuumpumpe som de primære elementer har Dansk Pumpe Teknik udviklet og implementeret en vakuumpumpe-løsning hos Marius Pedersen A/S, Division Special Affald - i daglig tale DSA.

DSA, der er en afdeling i virksomheden Marius Pedersen A/S, er en af Danmarks mest benyttede og effektive virksomheder, hvad angår affaldshåndtering og genanvendelse omfattende forskellige former for specielt affald såvel som miljøfarligt affald.

Helt specifikt er vores vakuumpumpe løsning målrettet den del af virksomheden, som beskæftiger sig med håndtering af flydende miljøfarligt affald, som eksempelvist spildolier, kølervæsker, bremsevæsker og organiske opløsningsmidler.

Processen, som Dansk Pumpe Teknik har effektiviseret, handler om, hvordan medarbejdere hos DSA på den mest fleksible, hurtige og sikre måde kan omfordele de indkomne forskellige former for flydende affald til de tanke, som hver især er dedikeret til at indeholde en bestemt form for flydende affald, primært med henblik på en videre distribution til behandlingsanlæg i ind- og udland. Visse flydende affaldstyper behandles dog internt på virksomheden, og her sikrer anlægget en effektiv og hurtig overpumpning mellem de forskellige procestanke.

Klik her og se billeder af vakuumpumpe-løsningen


Primære fordele ved vakuumpumpe-løsningen
Den energieffektive løsning med vakuumpumpe som det bærende procesteknologiske produkt har primært skabt følgende fordelagtige resultater for DSA.

 • Omkostningsbesparelser
 • Tidsbesparelser
 • Bedre kapacitetsudnyttelse
 • Forbedret fleksibilitet overfor kunderne
Derudover medfører løsningen flere sekundære og indirekte fordele, som udelukkende er skabt på baggrund af vakuumpumpe-løsningen og den måde, hvorpå processen for affaldshåndteringen er udtænkt.

Samtidig har vakuumpumpe løsningen den effekt, at der hele vejen rundt i organisationen hos DSA er stor glæde ved og velvilje for de effektiviseringer, som er opnået med den tilpassede vakuumpumpeløsning bestående af primært en vakuumpumpe og en transporttank (fortank).


Vakuumpumpe-løsningens grundlæggende funktionalitet og udformning
Den nye løsning til håndtering af flydende miljøfarligt affald er let og enkel at håndtere for medarbejderne. Løsningen er derudover udformet, så der er sikkerhedsforanstaltninger, der tager højde for ethvert af de problemer og risici, der kan tænkes at opstå i håndteringsprocessen, hvis uheldet skulle være ude.

Den vakuumteknologiske løsning omfatter følgende produktenheder:

 • Transporttank (fortank)
 • Diverse ventiler
 • Rørsystem
 • Filtertank (sikkerhedstank)
 • Vakuumpumpe
 • El-motor
 • Teknisk væskebeholder (vandtank)
 • Elektrisk styringsanlæg
 • Kontrolboks og fjernbetjeningsenhed


Proces omkring affaldshåndtering
Selve processen med affaldshåndteringen består grundlæggende af følgende trin:

Indlevering af affald
Flydende miljøfarlig affald indleveres i stålcontainere, palletanke, plastdunke, og lignende.
Affald kan også indleveres direkte fra tanken på en tankbil.

Tømning af affald
Tømning af indleverede tanke med henblik på videre distribution af det miljøfarlige flydende affald til de relevante tankbeholdere hos DSA.

Bearbejdning af affald
Selve bearbejdningen af det miljøfarlige flydende affald med hensyn til intern behandling er en proces hos DSA, der ligger i forlængelse af den proces, hvor vores vakuumpumpe løsning fungerer.
Så den eneste men dog særdeles væsentlige indvirkning, som vakuumpumpeløsningen har på selve bearbejdningsprocessen er, at pumpeløsningen er medvirkende til at skabe en mere kontinuerlig arbejdsproces igennem hele håndteringssystemet, da risikoen for at der opstår flaskehalsproblemer ved tømningen af de indleverede affaldsbeholdere er minimeret i et sådan omfang, at der nærmest er tale om en eliminering af unødig ventetid.


Vakuumpumpe-løsningens enheder og sikkerhedsforanstaltninger
Det er altså i processen med tømning af de indleverede affaldscontainere og efterfølgende påfyldning af de relevante tanke at vores vakuumpumpe-løsning anvendes.

Lige præcis ved processer, der handler om at flytte flydende affald i nogle tilfælde med indhold af større faste fremmedlegemer - fra en beholder til en anden beholder, er vakuumteknologi den bedste procesmetode. Det kræver dog, at der i procesudstyret er en lukket forstærket tryk/vakuumtank, hvori der kan påfyldes og udtømmes væske, og hvor tankens indvendige tryk kan ændres ved hjælp af en vakuumpumpe. Denne tank skal være så stor, at der til enhver tid er mindst ¼ tankvolumen luft i toppen af tanken.

Transporttanken er forbundet med vakuumpumpen via et rørsystem, der ændrer og dermed regulerer lufttrykket. På rørsystemet er der monteret en sikkerhedstank, der fungerer som et filter og har den funktion, at hvis der skulle komme affaldselementer ind i rørsystemet, så bliver de stoppet i filteret. Derved elimineres risikoen for fremmedelementer i vakuumpumpen.

På transporttanken er der monteret to sæt af ventiler, hvor det ene sæt primært bruges til indsugning af væsker fra indleverede affaldscontainere, og det andet sæt primært bruges til udtømning af transporttankens væske.

De forskellige ventiler i hvert ventiltog sikrer, at såvel indsugningsproces som udtømningsproces fungerer optimalt og efter hensigten. Ventiltogene fungerer samtidig som sikkerhedssystem for de forskellige funktioner.

En af ventilerne i ventiltoget åbner kun, når der strøm og trykluft tilstede.

En anden ventil kan nemt og enkelt indstilles, så der enten kan suges eller tømmes væske igennem ventilerne.

En manuel ventil kan bruges, hvis alt andet er gået i stå, og man er nødt til at tømme transporttanken for indhold.

Transporttanken indeholder derudover en mekanisk overfyldningssikring og en elektronisk alarm mod overfyldning, så den kun kan fyldes til en bestemt højde. Såfremt affaldsvæsken når op til denne højde, lyser en lampe op. Fortsættes påfyldningen vil en mekanisk flydeventil lukke røret til vakuumpumpen, og transporten stopper. Som en ekstra sikring findes et lignende system i filtret lige før vakuumpumpen.

Vakuumpumpen, der er af typen væskeringspumpe, er tilsluttet en vandtank (teknisk væskebeholder) som sikrer, at vandet køler, smører og holder pumpen tæt.

Styring og kontrol af hele vakuumsystemet sker fra en elektronisk styretavle, der kan betjenes direkte eller via en fjernbetjening.
Fjernbetjeningensenheden styrer de væsentlige anlægsfunktioner, og er med en timerkode sikret mod utilsigtet igangsætning af vakuumpumpe-systemet.


Vakuumpumpe-systemets funktioner og fordele
I beskrivelsen af funktioner og fordele ved det nye vakuumpumpesystem vil der være sammenligninger med det gamle system.

I det gamle system blev der anvendt en vakuumpumpe med begrænset kraft. Der var ingen transporttank (fortank), hvilket betød, at det var de enkelte affaldslagertanke, der blev anvendt som vakuumtanke. Det havde det resultat, at processen var meget ufleksibel, da der ofte var mangel på mulighed for at skabe vakuum; og selv med vakuum var systemet langsomt som følge af vakuumpumpens ringe kraftkapacitet. Det vil sige, at tog alt for lang tid at tømme containere for flydende væsker, og især de sidste liter væske tog lang tid at få ud.
Samlet set medførte det et stort planlægningsarbejde og omkostningstunge processer. Samtidig var det umuligt for DSA at agere fleksibelt i forhold til kunderne.

I den nye løsning med vores vakuumpumpe og rette dimensionerede vakuumsystem udgør transporttanken en ekstrem fleksibel enhed, der til enhver tid hurtig kan tages i brug med henblik på at tømme containere for flydende affald.

Den kraftige Samson Vakuumpumpe kan på ét minut suge 1000 liter flydende affald ind i transporttanken, og de containere, hvorfra væsken suges ud, bliver fuldstændig tømt for væske. Når flydende affald af en art er flyttet over i transporttanken via det ene sæt ventiler, så flyttes affaldet straks efter videre over i den valgte lagertank via det andet sæt ventiler. Derved opnår DSA en kontinuerlig proces omkring håndtering af det flydende affald.

Håndteringsprocessen er tilrettelagt således, at transporttanken altid bliver tømt, så den til enhver tid er klar til at tages i brug, såfremt der fx indleveres flydende affald indeholdt i en tankbil. Det betyder, at chaufføren typisk kan komme til med det samme og dermed undgår unødvendig ventetid.

Transporttanken er indrettet med vanddyser, der sidder øverst i tanken. Med et enkelt drej på et håndtag kan man igangsætte en effektiv rengøring af transporttanken, så den er ren og klar til at modtage flydende affald af en hvilken som art uden risiko for, at det blandes med affaldsrester fra en anden art.

Det er altså med transporttanken og den kraftige Samson vakuumpumpe som bærende enheder i vakuumpumpesystemet, at DSA har fået tilført en yderst fleksibel modtager og transportenhed, der sikrer, at flytning af flydende miljøfarligt affald fra en hvilken som helst beholder til en anden beholder kan igangsættes og foregå på et hvilket som helst tidspunkt med meget kort varsel.

Det betyder, at den lange og omstændelige planlægning af containertømning og tankpåfyldning er elimineret, hvilket videre medfører, at især kunder, der bruger tankbiler, kan indlevere flydende affald, når det passer bedst for kunden og uden forudgående aftale.

Det nye og fleksible pumpeanlæg til affaldshåndtering har medført en stor besparelse i antallet af de arbejdstimer, der tidligere blev brugt på dels en omstændelig planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsprocessen og dels på håndtering af affald især ved modtagelsen. Disse timer er nu bedre anvendt andre steder i det daglige arbejde med affaldshåndteringen.

Derudover har vakuumpumpe løsningen medført, at medarbejderne hos DSA har fået en bedre arbejdsdag. Tunge og ofte langvarige opgaver klares nu af det nye pumpeanlæg.


Bidrag til procesløsningen
Lige fra første planlægningsmøde, har DSA medarbejderne spillet en hovedrolle ved udformningen af dette nye vakuumpumpeanlæg. Med deres kendskab til arbejdsforholdene omkring affaldshåndteringen kunne de præcisere, hvordan et nyt pumpeanlæg kunne ændre og effektivisere deres arbejdsgang.

Dansk Pumpe Teknik er specialister i vakuumteknologiens muligheder, så anlæggets grundlæggende udformning kom meget hurtig på plads.

Planlægningsfasen var grundig og efter et par mindre ændringer var et nyt og effektivt vakuumpumpeanlæg implementeret hos DSA. Et anlæg som giver stor fleksibilitet i arbejdsdagen med affaldshåndtering, og dermed gør det muligt at yde en meget bedre kundeservice for alle medarbejdere hos DSA.